REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.taktycznymedical.pl

 

Sprzedającym jest spółka Boxmet Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Piskorzowie, Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000285542 Spółka posiada kapitał własny w wysokości 300000 PLN w całości opłacony.

 

Zarejestrowani pod numerem NIP: 882-203-02-05 Regon: 020546953 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 74 836 91 14

korzystając z adresu poczty elektronicznej:  medyczny@boxmet.com.pl

 

§ 1 Definicje

 

 1.  Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2.  Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym

w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 1.  Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 1.  Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 2.  Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 1.  Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 2.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania

się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 1.  Sklep Internetowy Boxmet Medical Sklep Ratownictwa Taktycznego (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.taktycznymedical.pl,  za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 2.  Strona – Usługodawca i Klient.
 3.  Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.taktycznymedical.pl
 4.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Boxmet Medical Sklep Ratownictwa Taktycznego prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Boxmet Medical Sklep Ratownictwa Taktycznego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.taktycznymedical.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. W momencie złożenia zamówienia w sklepie internetowym powstaje prawnie wiążące zobowiązanie Kupującego do wniesienia należności za złożone zamówienie – zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności bankowością elektroniczną w systemie przelewy24.pl lub wyborem opcji „za pobraniem”, z tą uwagą że dla zamówień złożonych po godzinie 16.00 w dni powszednie oraz dla zamówień złożonych w dni wolne od pracy czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony jest od najbliższego dnia roboczego.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie

na stronach serwisu, przy czym czas obsługi i realizacji zamówienia może trwać do 14 dni. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem „online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Złożenie zamówienia tworzy na Kupującym prawny obowiązek zapłaty za nie, jedną z wybranych form.Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (przelewy24.pl, First Data Payment) lub przelewem na konto bankowe firmy Boxmet Medical Sp. z o.o.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy przez Kupującego

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa , ma prawo do odstąpienia od umowybez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz. U z 2014 roku poz. 827) Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminiu

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz. U z 2014 roku poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy,Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca  zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

7. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami oraz - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta – to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8 .Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 § 8 Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę

 1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w szczególnych przypadkach:

1.1 jeśli Kupujący w okresie 7 dni nie dokonał wpłaty pomimo prawidłowo złożonego zamówienia
1.2 jeśli na skutek podania przez Zamawiającego niepełnych lub błędnych danych teleadresowych zamówienie nie może być prawidłowo zrealizowane

2. W każdym z powyższych przypadków Sprzedawca poinformuje Kupującego o odstąpieniu od wykonania umowy, a także dokona stosownych działań mających na celu zwrot wniesionych opłat za zakup towarów i kosztów przesyłki (nie dotyczy punktu 1.1)

 

 

§ 9 Procedura reklamacji

 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. W przypadku gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy na jego adres.3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy .

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań przez Sprzedawcę, należy odesłać na koszt Sprzedawcy 5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o prawach konsumenta, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie Sprzedawcy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie, z dniem 25 maja 2018, unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO) informujemy o zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w procesie rejestracji konta w naszym serwisie internetowym.  Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas priorytetem.

Co to jest RODO?

 

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest uzupełnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i wprowadza szerszy zakres kontroli bezpieczeństwa danych osobowych. Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na administratora danych, w tym obowiązek szczegółowego informowania klientów o zakresie i celu przetwarzania ich danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie Boxmet Medical Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów?

Przetwarzanie danych osobowych klientów jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy handlowej, przedstawienia oferty, ewentualnego rozstrzygania roszczeń w stosunku do Boxmet Medical spółka z o.o. lub w stosunku do Klienta.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Boxmet Medical sp. z o.o  jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy i jej realizacje. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania konta w Serwisie Internetowym (Sklep Ratownictwa Taktycznego www.taktycznymedical.pl) oraz przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Jak uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Boxmet Medical?

Po zalogowaniu do systemu sklepu (Sklep Ratownictwa Taktycznego www.taktycznymedical.pl) uzyskuje Pani/Pan pełny dostęp do posiadanych przez nas danych osobowych oraz złożonych zgód i oświadczeń. W każdym momencie może Pan/Pani edytować te dane.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta pod adresem mailowym: biuro@taktycznymedical.pl . lub adresem do korespondencji: Boxmet Medical Sp. z o.o. 58-250 Pieszyce, Piskorzów 51

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz wynikłe na tle wykonywania umów zawartych między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Od 9 stycznia 2016 r. spory wynikłe w procesie zakupu-sprzedaży można rozstrzygać pozasądowo za pomocą międzynarodowej platformy rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta

5. Wyłącznym przeznaczeniem  sprzedawanych produktów jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, zabezpieczenie tych działań, organizowanie i wspieranie tych działań oraz działanie szkoleniowe w obszarze nauk o zdrowiu,  a każde inne wykorzystanie zakupionych produktów jest niezgodne z ich przeznaczeniem i  może narazić Kupującego na odpowiedzialność cywilną, karną oraz na narazić Kupującego oraz inne osoby na ryzyko utraty zdrowia i życia. Sprzedawca nie odpowiada za błędne wykorzystanie sprzedanych przedmiotów, za ich nieumiejętne wykorzystanie, błędną interpretację opisów przedmiotu. Sprzęt przeznaczony jest do działań ratowniczych i powinien być użytkowany wyłącznie przez osoby o przeszkoleniu medycznym adekwatnym do poziomu zaawansowania sprzętu i prowadzonych działań ratowniczych.

 

 


Accept

Ta strona używa plików cookies.